Author: admin

LAJT, 2017

PL

LAJT to projekt działań kuratorskich promujący młodych, polskich fotografów. Jego głównym celem jest tworzenie unikatowych ekspozycji na terenie miasta Szczecin, których charakter opiera się na relacji z przestrzenią. Każde wydarzenie jest projektowane z myślą o temacie podjętym przez artystę. Patronami projektu są Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Trafostacji Sztuki w Szczecinie oraz Fundacja Upside Art. Autorami projektu są studenci V roku kierunku Multimedia na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, którzy deklarują: “Jesteśmy jednym z pierwszych roczników istnienia akademii i na bieżąco śledzimy rozwój sztuki współczesnej na terenie naszego miasta. Jako studenci roku magisterskiego chcemy urzeczywistniać naszą zdobytą wiedzę w tym zakresie i realnie przyczynić się do rozwoju i promocji miasta Szczecin”.

EN

LAJT is a curatorial project promoting young Polish photographers. Our main goal is to create unique exhibitions in the city of Szczecin. The presentations shall be in close relationship with the chosen space. Each event is designed with a view to the subject taken by the artist. The patrons of the project are: the Academy of Art in Szczecin, the Department of Painting and New Media, Zachęta Contemporary Art in Szczecin, Trafostacja Sztuki in Szczecin and the Upside Art Foundation. The authors of the project are students of the 5th year of Multimedia in the Faculty of Painting and New Media Academy of Art in Szczecin who declare: “We are one of the first years of the presence of the academy in the city and we follow the development of contemporary art on an ongoing basis in our city. As students of the master’s year, we want to realize ours knowledge gained in this area and contribute to the development and promotion of the city of Szczecin”.

POLE GRY / FIELD OF PLAY, 2016

14/05/2016

Kuratorzy / curators: Silverado

Artyści / artists:

Piotr Bosacki
Artur Cincio
Łukasz Jastrubczak
Patryk Lichota
Barbara Szczepanik
Anna Witkowska
Rafał Zapała

live:
Grischa Lichtenberger

Fotografie/photography: z archiwum Filharmonii im. M.Karłowicza w Szczecinie / archives of the Philharmonics of Szczecin;
Wszelkie prawa zastrzeżone/All Rights Reserved, 2016

PL

POLE GRY to dynamiczne i zmieniające się w czasie, niekonwencjonalne wydarzenie artystyczne. To realizacja na pograniczu sztuk wizualnych, mody oraz muzyki, zaprojektowana specjalnie dla przestrzeni Filharmonii w Szczecinie. POLE GRY to całościowa koncepcja, która uruchamia wszystkie zmysły by móc w pełni odczuwać atmosferę miejsca oraz sytuacji. Do udziału w wydarzeniu kuratorzy Galerii Silverado zaprosili artystów wizualnych i muzyków – ich koncerty, akcje i filmy przeplatały się, tworząc wielowątkową narrację. Architektura stała się tytułowym polem akcji, które wpływało na powstawanie dalszych relacji, zachodzących między poszczególnymi realizacjami. „Pole gry” jest metaforyczną symfonią obrazów, dźwięków i znaczeń, powstałą dla budynku Filharmonii.

EN

FIELD OF PLAY is a dynamic and on-going art-event that changes over time. It is a performance on the borderline of visual arts, fashion and music, designed especially for the space of the Philharmonic in Szczecin. FIELD OF PLAY is a holistic concept that activates all the senses to fully feel the atmosphere of the place and the situation. To participate in the event, Silverado-collective curators invited visual artists and musicians – their concerts, actions and films intertwined, creating a multi-threaded narrative. Architecture became the titular “filed of play” that affected the formation of further relationships that took place between individual realizations. The FIELD OF PLAY is a metaphorical symphony of images, sounds and meanings, created for the Philharmonic building.

MUSIC SOUNDS BETTER WITH YOU, 2015

Fotografie/photography: z archiwum Filharmonii im. M.Karłowicza w Szczecinie / archives of the Philharmonics of Szczecin;
Wszelkie prawa zastrzeżone/All Rights Reserved, 2015

PL

Leitmotivem swobodnie związanym z działaniami podczas wydarzenia zorganizowanego podczas Europejskiej Nocy Muzeów w przestrzeniach Filharmonii w Szczecinie był tytuł utworu francuskiego projektu Stardust „Music Sounds Better with You”, wielkiego hitu lat 90. Zwiedzanie budynku, wypełnionego specjalnie przygotowanymi interwencjami artystów odbywało się za pomocą półgodzinnych wycieczek z oprowadzaniem. Efektem działania „Music Sounds Better with You” było uwrażliwienie widzów na działania interdyscyplinarne, w których muzyka, sztuki wizualne i architektura są ze sobą nierozerwalne. W jego ramach odbył się także performance muzyczno-wizualny – Mikołaja Tkacza aka WSZYSTKO „Radość”. Projekt jest wynikiem jego muzycznych działań eksperymentalnych z różnymi gatunkami – od hip-hopowych bitów, przez techno, aż po eksperymentalny jazz.

EN

The titular motive freely associated with all the activities during the event organized in the frame of the European Night of Museums in the space of the new Szczecin Philharmonic was the name of the song of the French project Stardust “Music Sounds Better with You”, the great hit of the 90s.
Visiting the building, took shape of half-hour guided tours, during which the participants could have approached some site-specific, specially prepared interventions of artists. The effect of “Music Sounds Better with You” was to sensitize viewers to interdisciplinary activities in which music, visual arts and architecture are inseparable. As part of it, there was also a music and visual performance by Mikołaj Tkacz aka ALL (is) “Joy”. The project was the result of his musical experimental activities with various genres – from hip-hop bits, through techno to experimental jazz.

JAVA / SILESIA 2014-2015

PL

JAVA-SILESIA to tytuł wymiany twórców z Polski i z Jawy oraz serie warsztatów i działań, które odbywały się jesienią/zimą 2014 roku i na początku 2015 roku. Kolektyw Jatiwangi Art Factory z Jawy odwiedził Warszawę, Kraków, Łódź i Śląsk (Katowice, Zabrze, Cieszyn), a polski zespół ekspertów gościł w Indonezji. Wynikiem tej współpracy jest kontynuacja partnerstwa, rozpoczętego podczas projektu FOCUS + INDONESIA, profesjonalizacja kontaktów i wspólnych działań.

EN

JAVA-SILESIA is the title of an exchange of artists from Poland and Java, as well as a series of workshops and activities that took place in the autumn / winter of 2014 and at the beginning of 2015. Jatiwangi Art Factory collective from Java visited Warsaw, Krakow, Lodz and Silesia (Katowice, Zabrze, Cieszyn), and a Polish team of experts visited Indonesia. The result of this cooperation is the continuation of the partnership, started during the FOCUS + INDONESIA project, professionalisation of contacts and joint activities.

Organizatorzy / organizers:

Jatiwangi Art Factory
UPSIDE/ART Foundation

Partnerzy / partners:

School of Form

Air Laboratory CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa/Warsaw

Muzeum Narodowe w Szczecinie / National Museum in Szczecin

Fundacja Choice To Choose

Zamek Cieszyn

Kopalnia Guido

Galeria Miasta Ogrodów, Katowice

Keywords:

PL
wzajemne uczenie się, postindustrializacja i metodologie przeciwdziałania jej rezultatom, działania na rzecz lepszych rozwiązań, poor-design, ekspozycje dzieł sztuki w określonych kontekstach, INDUNATURE i problematyka ponownego zalesiania terenów pokopalnianych, alternatywne przestrzenie dla performensów i koncertów na żywo;
EN
mutual learning, post-industrialisation and methodology of acting against its results, working towards better solutions, poor design, art display in specific contexts, INDUNATURE & re-forestation of the former mines, alternative spaces for performances and live-gigs;

Projekt został dofinansowany z programu ARTS COLLABORATORY Fundacji DOEN, HIVOS, które znajduje się w Holandii, a także wsparty przez Ministerstwoi Kultury i Turystyki Republiki Indonezji. Dzięki prestiżowemu wyróżnieniu spośród kilkudziesięciu projektów nadesłanych z całego świata, artyści i projektanci z Indonezji będą mogli opłacić podróż do Europy.

The project was co-financed from the ARTS COLLABORATORY by DOEN Foundation & HIVOS program, located in the Netherlands and Ministry of Culture & Tourism of the Republic of Indoensia. Thanks to the prestigious award from dozens of projects sent from around the world, artists and designers from Indonesia were able to pay for a trip to Europe.

Fotografie z koncertu w Łodzi / images from Lodz concert: Anita Andrzejczak / Wszystkie prawa zastrzeżone / All Rights Reserved, 2014.

FOCUS + INDONESIA, 2013-2014

PL

“Focus + Indonesia” to wymiana artystów z Polski i Indonezji oraz program mobilnych, interdyscyplinarnych pobytów dla artystów, projektantów, twórców kultury i przedstawicieli środowiska naukowego w różnych miejscach Indonezji. Uczestnicy zespołów projektowych są wybierani przez kuratorów. Interdyscyplinarne grupy pracują w odpowiedzi na określone potrzeb społeczności lokalnej i na zasadach partnerskich, w ramach wzajemnej edukacji kulturalnej. Rezultatem każdej podróży artystycznej będzie próbą odpowiedzi na konkretne kwestie i problemy, które zespół przeanalizuje w miejscu pracy, podczas spotkań z przedstawicielami lokalnej społeczności, władzami, jak i twórcami lokalnej kultury.

EN

“Focus + Indonesia” is an art exchange betwwen Poland and Indonesia followed by the program of movable, interdisciplinary residencies for artists, designers, culture-makers and representatives of the scientific community to places located in Indonesia. The participants of art-journeys are selected by the curators. Interdisciplinary groups work on contextual projects defined by the needs of the local community and mutual cultural education. Each annual residency will last 3 weeks. The program will last for at least 5 years. Its evaluation will be similar to the scientific research. The result of each trip is an ongoing collaboration of the an interdisciplinary team of designers, culture animators, scientists, an attempt to respond to specific issues and problems which the team analyzes at the workplace, during meetings with representatives of the local community, the authorities, as well as culture-makers, etc.

FOCUS + INDONESIA 2014 credits:

Organizatorzy/Organizers: Fundacja Upside Art, Jatiwangi Art Factory (Indonezja/Indonesia), Muzeum Narodowym w Szczecinie/National Museum in Szczecin.

Projekt ten jest wspierany przez program „Creative Encounters: Cultural Partnerships between Asia and Europe”, promowany przez Asia-Europe Foundation (ASEF) i Arts Network Asia (ANA), we współpracy z Trans Europe Halles (TEH).

This project is supported by the programme “Creative Encounters: Cultural Partnerships between Asia and Europe”, promoted by the Asia-Europe Foundation (ASEF) and Arts Network Asia (ANA), in collaboration with Trans Europe Halles (TEH).

UPSIDE ART WEEKEND VOL 1, 2013

PL

Upside Art Weekend Szczecin 01: Map(a) – czyli WEEKEND SZTUKI odbył się w Szczecinie w listopadzie 2013 roku jako seria niekonwencjonalnych prezentacji sztuki współczesnej w mieście. Korzystaliśmy tu z nowoczesnej formuły ekspozycji kontekstualnych, wpisujących nowe dzieła sztuki w rozpoznane lub nowe przestrzenie ekspozycyjne, kiedy artyści na nowo definiują i projektują dialog z odbiorcami przyzwyczajonymi raczej do klasycznych wystaw w galeriach. Upside Art Weekend to ponad 40-tu młodych artystów, kilkanaście unikalnych przestrzeni ekspozycyjnych, 4 merytoryczne tropy, którymi podążali widzowie (nazwane kolejno: Dziedzictwa, Metanarracje, Indunature, Nowe brzmienia), wzbogacone o spontaniczne akcje artystyczne, projekcje, happeningi, koncerty oraz wędrówki po mieście z kuratorami i artystami. „Weekend ze sztuką” był organizowany przez Fundację Upside Art we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie, Akademią Sztuki w Szczecinie, Miastem Szczecin, Szczecińskim Inkubatorem Kultury, Fundacją Odra Zoo, DB Portem Szczecin, Przystanią Kultury – Off Marina, Stowarzyszeniem Twórców i Producentów Sztuki, Stowarzyszeniem THPV Bembridge 1938. Projekt został dofinansowany przez Pomorze Zachodnie.

UPSIDE ART WEEKEND ma charakter interdyscyplinarny, łączy bowiem sztuki wizualne, muzykę i design z promocją Szczecina, w taki sposób, że przemieszczanie się pomiędzy kolejnymi lokalizacjami projektu jest też okazją do zwiedzania miasta i obejrzenia miejsc zwykle niedostępnych dla publiczności. Prace artystów wpisane zostają w nowe konteksty, w specjalnie dla nich znalezione miejsca. W projekcie biorą udział przede wszystkim młodzi artyści, którzy znajdują się w nowej dla siebie roli – opiekują się publicznością i oprowadzają przybyłych gości po wystawach.

EN

Upside Art Weekend Szczecin 01: Map (a) took place in November 2013 and was a series of unconventional contemporary art exhibitions in the city. It featured a sophisticated formula of contextual expositions, enrolling new works of art in the recognized or new exhibition sites where artists re-define the dialogue with viewers who are rather familiar with more classical exhibitions in regular galleries. Upside Art Weekend presented the works of more than 40 young artists in several unique exhibition spaces, four substantive clues that the viewers could have followed, entitled: Heritage, Metanarrations, Indunature, New Sounds, enriched with spontaneous artistic events, screenings, happenings, concerts and wandering the city with curators and artists. „Art Weekend” is organized by Upside Art Foundation in collaboration with the National Museum in Szczecin, Szczecin Academy of Arts, The City of Szczecin, Szczecin Incubator of Culture, Odra Zoo Foundation, DB Port Szczecin, OFF Marina and Associations: STiPS, THPV Bembridge 1938. Project is generously supported by West Pomeranian Voivodeship.

UPSIDE ART WEEKEND is an interdisciplinary event as it unites the visual arts, music and design with the promotion of the city, in such a way that walking from one location to another, where the artworks are presented, is also an opportunity to explore the city and see the sites normally inaccessible to the public. The artists’ works are often site-specific, presented in new contexts found especially for them. The project involves mainly young artists who find themselves in a new role. Apart from just showing their works, they take care of the audience and give tours to the guests of the shows.

UCZESTNICY / PARTICIPANTS:

Karolina Babińska, Filip Czacharowski, Małgorzata Goliszewska, Aleksandra Janas, Natalia Janus, Aleksandra Jasek, Tomasz Kajszczarek, Zuzanna Klein, Amanda Korol, Gniewomir Łuczak, Karolina Mełnicka, Agnieszka Miężał, Bożena Mozolewska, Aleksandra Mrozowska, Teresa Otulak, Tatiana Pancewicz, Andrzej Pater, Paula Wrzesińska, Eliza Zakrzewicka, Aleksandra Zielińska, Jakub Żukowski, Rafał Żarski. Projekty specjalne / special projects (sytuacje i interwencje / situations and interventions): Natalia Janus, Karolina Mełnicka, Tatiana Pancewicz, Marcin Papis, Piotr Pauk, Mikołaj Tkacz, Franek Warzecha, Paula Wrzesińska, Kacper Zieliński, Rafał Żarski. Zaproszeni goście / invited guest-artists (program spotkań, akcji, wypraw i projekcji / meetings, walks, action and screenings): Wojciech Łazarczyk, Przemek Głowa.